फोटो गैलरी -

खेल- कूद दिवस

एलबम्स

Sports Day Celebration खेल- कूद दिवस निर्मित - 06-12-2017


Pariyatan Parv Tour Program पर्याटन पर्व निर्मित - 28-10-2017


स्वच्छता अभियान स्वच्छता अभियान निर्मित - 19-09-2017

Investiture  Ceremony अलंकरण समारोह निर्मित - 29-07-2017